ValmennusLehdon-oppimisvaikeuksien-testaaminen-ja-tunnistaminen

Yleinen tulostettava esite kartoituspalvelun sisällöstä ja testausmenetelmistä

Tutustu

Hakeudu palveluun TE-asiantuntijasi tai kuntakokeilun omavalmentajasi kautta.

Asiakasesite

Tutustu oppimisvaikeus ja -valmius kartoituspalvelun sisältöön ja menetelmiin

Katso

Oppimisvaikeuksien ja -valmiuksien kartoitus työikäisille

ValmennusLehto tarjoaa oppimisvaikeuksien ja -valmiuksien peruskartoittamisia verkko- ja lähikartoituksina sekä lisäksi syvällistä kartoitusta lähitoteutuksena. Peruskartoituksesta kootaan yhteenveto saaduista testi- ja kartoitustuloksista. Puolestaan syvällisen kartoituksen tuloksena syntyy peruskartoitustietojen lisäksi virallinen lukilausunto. Virallista lukilausuntoa tarvitaan mm. yhteishakujen pääsykokeiden erityisjärjestelyihin, oppilaitoksissa tehtävien erityisen tuen suunnitelmien perusteeksi ja esimerkiksi neuro- ja neuropsykologisissa jatkotutkimuksissa.

Palvelussamme käytetään luotettavia ja tutkittuja menetelmiä, jotka on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille. Räätälöimme juuri sinulle sopivat testaukset ja menetelmät, joiden tuloksista hyödyt oppimisen ja työelämän haasteiden tunnistamisessa sekä tukimuotojen suunnittelussa.

TOTEUTUSPROSESSI

Asiakasohjaus tapahtuu TE-toimiston tai kuntakokeilun oman asiantuntijan toimesta. Asiakasohjauksen yhteydessä ValmennusLehtoon siirtyy tieto siitä, mihin tarkoitukseen kartoitusta tarvitaan.

1. Ohjauskeskustelu

Asiakastietojen saavuttua ValmennusLehtoon varataan asiakkaalle aika ohjauskeskusteluun, verkossa tai kasvokkain, jossa kartoitetaan kokonaistilanne.​

Historia:

● Kokonaistilanteen kartoitus
​● Koulutushistoria
● ​Työhistoria
​● Oppimisen taustatiedot
● ​Tunnistetut vaikeudet ja niihin saatu tuki

Valitaan käytettävät kartoitusmenetelmät

Nykytilanne ja tulevaisuus:​

● Omat työllistymis- ja koulutustavoitteet​
● Toiveet tarvittavasta tuesta

2. Peruskartoitus

LUKITESTI/ DIGILUKISEULA​
KTLT LASKUTAIDONTESTI​
ADHD/ADD ja Asperger-arviointikyselyt
MUUT OPPIMISVALMIUSKYSELYT

3. Kirjallinen yhteenveto testien tuloksista​

Asiakkaan tapaaminen verkossa tai kasvokkain palauteen antamiseksi

● Testitulokset
● Johtopäätökset
● Peilaus ja kannanotto asiakkaan tilanteeseen ja tuen tarpeeseen työllistymis-/opintopolulla
● Tukitarpeiden suunnitelma osaksi työtä ja opintoja

● Tarvittavien apuvälineidenkartoitus työpaikalla/opintoihin
● Jatkosuositus lisätestaukseen ja/tai terveydenhuollon tutkimuksiin tarvittaessa

4. Syvällinen kartoitus

5. Laaja lausunto testien tuloksista​

Asiakkaan tapaaminen verkossa tai kasvokkain palautteen antamiseksi

● Testitulokset
● Johtopäätökset
● Peilaus ja kannanotto asiakkaan tilanteeseen ja toimintakykyyn
● Jatkosuositus terveydenhuollon tutkimuksiin tarvittaessa

● Tukitarpeiden suunnitelma osaksi työtä ja opintoja
● Tarvittavien apuvälineiden suositus työpaikalla/opintoihin
● Toiminnanohjauksen suositus
● Kielitaito työelämässä /opiskeluissa (maahanmuuttajat)

KARTOITUKSET JA SISÄLLÖT

Peruskartoitukset Sisältö
Lukivaikeuden seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille, Lukiseula (lähikartoitus), Niilo Mäki Instituutti Lukiseula on ryhmämuotoisesti tai yksilönä toteutettava testi. Testi tarjoaa suuntaa antavan tiedon lukemisen ja kirjoittamisen taidoista. Lukiseula kartoittaa lukivaikeuden mahdollisuutta, mutta siitä ei saa virallista lukilausuntoa. Testi on toimiva kartoituksen väline, jonka avulla pystytään näkemään mm. heikot lukijat ja kirjoittajat. Tämä usein riittää, kun tarkoituksena on löytää soveltuvaa opiskeltavaa alaa tai suunnitella tukitoimia työelämään. Testi on tarkoitettu erityisopettajien ja psykologien käyttöön, jolla on koulutuksellista taustatietoa erityispedagogisista ongelmista.
Digilukiseula (lähikartoitus, verkkokartoitus), Niilo Mäki Instituutti Digilukiseula vastaa lähikartoituksena toteutettavaa Lukiseulaa ja on tästä verkkoversiona toteutettava vaihtoehto. Seulan tekeminen verkkototeutuksena edellyttää osallistujalta tietokoneen, internet-yhteyden, hiiren, näppäimistön ja kuulokkeet sekä näiden käyttöön riittävät toimintavalmiudet.
KTLT-laskutaidon testi, (lähi- ja verkkokartoitus), Niilo Mäki Instituutti KTLT on peruslaskutaidon hallinnan ja soveltamisen taitojen arviointiin tarkoitettu luokka-asteille 7-9 normitettu tasotesti. Se soveltuu myös peruskoulun jälkeiseen nuorten ja aikuisten laskutaidon arviointiin. Testissä pystytään arvioimaan osallistujan taitoa mm. tunnistaa suhteellisuuksia, jota usein tarvitaan työelämässä.
ADHD/ADD ja Asperger arviointikyselyt (lähi- ja verkkokartoitus) ADHD/ADD karsintatesti aikuisiän ADHD/ADD tunnistamiseen sekä Asperger -oireyhtymän arviointitestit neuropsykiatrisen pulmien tunnistamiseen ja itsearviointiin. Testien tarkoituksena on tunnistaa asiakkaiden käyttäytymisen piirteitä ja vuorovaikutuksellisia haasteita. Testin avulla itseymmärrys lisääntyy ja toiminnan ja käyttäytymisen tueksi voidaan tehdä suunnitelmia, joiden avulla toimintakykyisyys lisääntyy. Tuki suunnitellaan ja arvioidaan suhteessa toimintaan ja käytökseen, eikä sitä varten tarvitse diagnoosia. Jatkosuosituksena voi syntyä kannustus hakeutua tutkimuksiin, jos henkilö itse kokee oireiden olevan niin voimakkaita ja haita työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. Pelkkien testien tekeminen ei ole itseisarvo, vaan niiden perusteella asioiden tunnistaminen ja ohjauskeskustelu sekä jatkosuunnitelman laatiminen ja vaikutusten arviointi toimintakykyyn.
Muut oppimisvalmiuskyselyt (lähi- ja verkkokartoitus) Valmiuksien kartoittamiseen käytämme mm. aisti- ja havaintokanavatestejä, BMI-21 -kyselyä (mielialakysely) sekä AUDIT kyselyä (alkoholin käytön kysely). Näiden käytön tarkoituksena on tunnistaa usein oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen oireyhtymien taustalla olevia psyykkisiä vaikeuksia sekä päihteiden käyttöä. Tuloksilla on merkittävä vaikutus asiakkaan työllistymis- ja koulutussuunnitelman rakentamisessa ja ensisijaisen palvelun kartoittamisessa, joka tukee eteenpäin kulkemista kohti työelämää ja kouluttautumista.

Peruskartoituksessa syntyy yhteenveto esille nousseista oppimisen pulmista ja valmiuksista. Jatkosuunnitelmana voi olla myös syvällisemmän kartoituksen tarve, jonka toteuttamisesta käydään yhteinen keskustelu ohjaavan tahon kanssa.

Syvällinen kartoitus Sisältö
Lukemis- ja kirjoittamistaidon yksilötestistö nuorille ja aikuisille (lähikartoitus) Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestiä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen taitojen yksilölliseen arviointiin. Yksilötestistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa. Sitä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmässä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Yksilöllisen arvioinnin avulla asiakkaan ongelmista ja vahvuuksista saadaan tarkempi ja monipuolisempi lukemisen ja kirjoittamisen taitojen profiili. Arviointi antaa tukea asiakkaan opiskelussa tarvitseman yksilöllisen tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun.
Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet (MERKO) (lähikartoitus) Testin avulla saadaan realistinen kuva tämänhetkisistä suomen kielen taidoista (kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen), jotka ohjaavat asiakasta oikeatasoisiin opintosuuntiin. Lisäksi työelämävalmiuksiin kuuluva kielitaito on hyvä kartoittaa, jotta myönteinen työllistyminen mahdollistuu.

Yhteenveto

Yhteenvedossa kerätään testi- ja kartoitustulokset yhteen johtopäätöksineen ja luodaan tilanteesta kokonaiskuva. Kokonaiskuvassa otetaan huomioon lähtötilanne, aiemmin tehdyt huomiot, omat kokemukset ja itsearviointi sekä kartoitustulokset. Tulosten perusteella syntynyttä kokonaiskuvaa peilataan tilanteeseesi. Kuvauksessa otetaan kantaa asiakkaan tämänhetkisiin ja tulevaisuuteen liittyviin suunnitelmiin peilaten näitä saatuihin kartoitustuloksiin. Tavoitteena on aina asiakaslähtöinen, realistinen ja myös vahvuuksia korostava lausunto. 

Jatkosuunnitelma

Jatkosuunnitelmassa kuvataan asiakaan ja omavalmentajan tai TE-asiantuntijan kanssa tehtyä suunnitelmaa työllistymisen ja/tai koulutukseen hakeutumisen tavoitteista. Jatkosuunnitelmassa otetaan kantaa myös siihen, hyötyykö asiakas mahdollisista terveydenhuollon lisäkartoituksista. Syvällisessä kartoituksessa otetaan lisäksi kantaa toiminnan ohjauksellisiin asioihin ja hieman laajemmin arjentoimintakykyyn sekä tarvittaviin toiminnan ohjauksen kehittämisiin. Maahanmuuttaja-asiakkaiden kielitaitoa kohdistetaan alan vaatimuksiin, jota asiakas haluaisi tehdä. Lisäksi kantaa kielen kehittämisen tarpeisiin ja tuotetaan suunnitelmaan näiden toteuttamiseksi.  

Prosessi päättyy palautekeskusteluun, kun henkilöä on arvioitu. Palautekeskustelu voidaan käydä lähi -tai etätapaamisena joko vain asiakkaan ja/tai ohjanneen henkilön kanssa yhdessä sopimuksen mukaan. Kartoitustulokset toimitetaan aina asiakkaalle itselleen ja ohjanneelle taholle.  

Tule rohkeasti palveluun ja lähdetään yhdessä kartoitusmatkalle!

Asiakaspalautteita palvelusta