Oppimisvalmiuksia vahvistavat palvelut

”Oppimisen matkalla vahvuutesi kannattelevat sinua”

Testaamme nuoria (yli 16 vuotiaita) ja aikuisia. Testeinä käytämme Niilo Mäki Instituutin Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille (Lukiseula)

Testi toteutetaan ryhmätestinä, jossa jokainen keskittyy omaan suoriutumiseensa. Lukiseula sisältää lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen testiosiot. Lisäksi testaukseen kuuluu ohjauskeskustelu, itsearviointi ja palautekeskustelu. Seulonta nostaa esille viitteet lukivaikeudesta, jonka perusteella päädytään jatkotestaukseen.

Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille (Yksilötesti)

Testi on jatkotestaus Lukiseulalle. Tämä testaus toteutetaan yksilönä. Testi sisältää luetunymmärtämisen, nopean kirjoittamisen ja lukemisen testiosioita. Testauksen tuloksista tehdään yhteenveto, joka on erityisopettajan lausunto tukitoimien järjestämiseen ja vaikeuksien huomioimiseen niin koulussa kuin työelämässäkin.

Kun sinulle syntyy tunne siitä, että moni asia on aivan ymmärrettävä ja hyvin tiedossa oleva, etkä silti saa asiaa sujumaan, on toiminnanohjauksesta usein apua. Me opettelemme jokainen asioita omassa tahdissamme ja usein mm. psyykkiset sairaudet saattavat aiheuttaa vaikeutta juuri toiminnanohjauksessa.

Toiminnanohjauksesta hyötyy hyvin vahvasti myös erilaisia neuropsykiatrisia oireyhtymiä sairastavat henkilöt. Tällaisia ovat mm. Autismin kirjon alla olevat asiat mm. Asperger-syndrooma. Lisäksi ADHD/ADD ja Touretten -syndrooma luetaan neuropsykiatrisiksi oireyhtymiksi. Palvelu rakentuu yksilöllisesti ja on suunnattu lapsista aikuisiin.

Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan vaikeuksiin on saatavilla erilaisia apuvälineitä ja tukitoimia. Kun sinulla todetaan vaikeuksia, on yhtä tärkeää kartoittaa, millaisista apuvälineistä sinä hyötyisit. Opinnoista ja työelämästä suoriutuminen on mielekkäämpää, kun pystyy toimimaan kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin.

Keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteissa on myös hyvä löytää itselleen parhaat asiat, jotka tukevat arjessa selviytymistä. Autamme sinua kartoittamaan, miten keskittyminen eri tilanteissa apuvälineiden avulla voisi olla helpompaa.

Kun sinulla on todettu oppimiseen liittyviä pulmia, niin niihin on useimmiten löydettävissä myös erilaisia kuntoutusmuotoja. Lukivaikeutta, matematiikan haasteita, toiminnanohjausta, keskittymistä ja tarkkaavuutta voidaan helpottaa monenlaisin keinoin. Aikuiset hyötyvät näistä palveluista myös selviytyäkseen paremmin työelämässä.

Monia äänne virheitä (tyypillisimmät S- ja R-äänteet) voidaan korjata vielä aikuisiällä, jos koet, että äännevirheet häiritsevät arkeasi. Nuoret ja aikuiset ovat yleensä hyvin motivoituneita harjoitteluun, joka nopeuttaa tuloksien syntymistä.

Testin kartoittaa matematiikan osaamista. Testi toteutetaan ryhmätestauksena ja kestää 40 minuuttia. KTLT-testi kartoittaa myös taitoa ja kykyä suuruuksien arviointiin ja laajasti matematiikan eri osa-alueita.