tyoelamassa-tapahtuvan-tyokyvyn-arviointi

Hakeudu palveluun TE-asiantuntijasi tai kuntakokeilun omavalmentajasi kautta

Esite

Kysy lisää Työelämässä tapahtuvan työkyvyn arvionnista!

Yhteystietomme

Tutustu tässä palvelussa käytettäviin menetelmiin

IMBA, MELBA ja RATKO

Työkyvyn arvionti -palvelu

Arvioinnin tarpeen taustalla usein on pitkittynyt työttömyys ja terveydelliset haasteet, joiden vuoksi tämänhetkisestä työ- ja toimintakyvystä ei ole selkeää käsitystä. Henkilöllä itsellään usein syntyy huolta siitä, millaisiin työtehtäviin voisi hakeutua ja mitä työskentelyssä tulee huomioida, jotta työskentely olisi omaan tilanteeseen sopiva ja toimintakykyisyyttä tukeva.

Palvelussamme lähdetään kartoittamaan olemassa olevaa osaamista ja toimintakykyisyyttä. Yhdessä työympäristön edustajan kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan lähteä myös räätälöimään työtehtävää henkilön osaamista vastaavaksi, jolloin henkilön motivaation työtä kohtaan vahvistuu ja usko omaan toimintakykyyn lisääntyy.

Palvelussa asiakkaan prosessi etenee alla kuvatulla tavalla.

Työelämän ja koulutuksen asiantuntijat toimivat prosesseissa vastuuhenkilöinä. Heidän lisäkseen konsultoivassa roolissa ovat terveydenhuollon ja sosiaalialan asiantuntijat, vastuuhenkilön ympärillä. Jokaisella arviossa olevalla henkilöllä on kuitenkin oma yhteyshenkilö, joka huolehtii koko prosessista.

Työkykyisyys esille arvioimalla työkykyisyyttä käytännön työtehtävissä

Käyttämämme MELBA ja IMBA arviointinvälineiden avulla laaditaan kvantitatiivisesti ominaisuuksia ilmaisevat profiilit, jotka mahdollistavat henkilön työkyvyn ja työn vaativuuden vertailun. Välineiden lähestymistapa on voimavarasuuntainen, sillä työntekoa rajoittavien tekijöiden sijaan niissä keskitytään etsimään yhteensopivuutta työntekijän valmiuksien ja työn vaatimuksen välillä. Näiden menetelmien avulla saamme tarkempaa tietoa työkyvystä sekä soveltuvuudesta kyseisiin työtehtäviin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asioihin, jotka toimivat esteenä ja haastavat työllistymisessä. Pääpainona näemme aina osaamisten ja vahvuuksien etsimisen, joiden avulla oman tulevaisuuden suunnittelu on mahdollista. RATKO -malli täydentää etenkin avoimilla työmarkkinoilla työllistymismahdollisuuksia, sillä sen avulla voimme tehdä yksilöllisiä ratkaisuja yhdessä työnantajan kanssa. Näiden lisäksi kaikille asiakkaille tehdään vahvuuksien arviointia ja tarvittaessa täydentäviä testejä joidenkin yksittäisten asioiden tarkentamiseksi.

ARVIOINTIVÄLINEET JA SISÄLLÖT

Arviointivälineet Sisällöt
MELBA MELBA toimii standardoituna kansainvälisenä työn edellyttämien avainpätevyyksien (29 kpl) kartoitusvälineenä. MELBAn avainpätevyyksillä tarkoitetaan sellaisia psykososiaalisia voimavaroja, jotka koulutuksesta riippumatta antavat ihmiselle yleisen taidon toimia. Näihin voimavaroihin luetaan esimerkiksi keskittyminen, pitkäjänteisyys, sosiaaliset taidot, oppiminen ja muistaminen.

MELBAn käyttömahdollisuuksia on hyvin monenlaisia. Tämän palvelun yhteydessä MELBAa käytetään työtehtävän vaativuuden arvioinnissa peilaten sitä henkilön avaintaitoihin. Näiden kahden näkökulman ristiin tarkastelussa voidaan nähdä henkilöllä olevan taitoja työtehtävän vaatimuksia enemmän tai vähemmän. Tarkastelun perusteella voidaan lähteä tekemään työtehtäviin tarvittavia muutoksia. Tilanteet, joihin MELBA soveltuu, ovat mm. yrityksen työtekijän työkykyisyyden heikentyessä sairauden tai ammattitautien johdosta, uuden henkilöstön rekrytoinnissa tai työtehtävien uudelleen järjestelyissä.

Tavallisen MELBA-järjestelmän lisäksi meillä on käytössä vajaakuntoisten tai vammaisten työtaitojen arviointiin tarkoitettu SL MELBA-järjestelmä, joka mahdollistaa vaatimusten ja avaintaitojen hienojakoisemman erittelyn ja dokumentoinnin asteikon alapäässä.

IMBA IMBAn avulla puolestaan arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. IMBAn arviointiin kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen, työssä suoriutumisesi näkökulmasta tarkasteltuna. Arviointivälinettä hyödynnetään esimerkiksi työhön valmennuksen tukena, työssä jaksamisen vahvistamisen tukena tai työtoiminnassa oppimisen arvioinnissa sekä jäljellä olevan työkyvyn arvioimisen tukena.

Tämän palvelun yhteydessä IMBA -arvoinnin käyttö painottuu työkyvyn arviointiin.

RATKO Osatyökykyisten työllistymiseen luotu RATKO-malli toimii työllistymisen tukena. Mikäli sinulle ei ole löytynyt sopivaa valmista työtehtävää, voidaan Ratko-menetelmän avulla muotoilla ja pilkkoa olemassa olevista työtehtävistä sinun taidoillesi soveltuvia osia. Yritykset hyötyvät siitä, että erikoisosaajat pystyvät keskittymään Ratko-menetelmän avulla paremmin ydinosaamiseensa ja muihin tehtäviin etsitään niihin soveltuva tekijä. Näin syntyy uusia  työnkuvia, jota voidaan hyödyntää myös esim. sairauslomalta palaavan henkilön työn räätälöintiin ja työtehtävän keventämiseen. Työnkuvan muotoilussa ja työtehtävän kohdentamisessa juuri sinulle pystymme hyödyntämään MELBA- ja/tai IMBA-kartoitusten avulla saatuja tuloksia vahvuuksistasi.

RATKO-malli on tulevaisuuteen suuntautunut ja ratkaisukeskeinen menetelmä, jonka avulla henkilö voimaantuu ja kokee onnistumisia olemassa olevalla osaamisellaan ja kykyisyydellään räätälöidyssä työtehtävässä. Työtyytyväisyyden lisääntyminen vahvistaa myös työssäjaksamista.

Tämän palvelun yhteydessä käytämme RATKO -menetelmää kevennettynä versiona.

VIA-testi (value-in action) Vahvuuskartoitusta toteutetaan VIA (Value-In-Action) luonteenvahvuus -testillä. VIA -testi pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja lähtee tarkastelemaan henkilön luonteenvahvuuksia laittaen niitä vastausten perusteella järjestykseen. Esille nousevat viisi ensimmäistä vahvuutta, ovat henkilön ydinvahvuuksia, joihin hän arjessa toimintansa pohjaa, mikäli osaa hyödyntää ja tunnistaa nämä itsessään. Omien vahvuuksien tunnistamisella ja niiden käyttöön saattamisella voidaan lisätä työelämävalmiuksia. Kun omia vahvuuksiaan tunnistaa ja oppii hyödyntämään, työllistymiseen liittyvä henkinen kuormitus vähentyy. Tämän seurauksena henkilö löytää todennäköisemmin itselleen merkityksellisen ja mieleisen työn, jonka myötä henkinen hyvinvointi paranee.

Tämän palvelun yhteydessä testi toteutetaan tietokoneella ja voidaan toteuttaa myös asiakkaan halutessa etäyhteydellä.

Persoonallisuustestit Myers-Briggsin laatimat persoonallisuustestit (persoonallisuus- ja ammatillinen personallisuustestit) tehdään tukemaan ja löytämään vahvuuksia. Testissä selvitetään, millainen asenne ihmisellä on ympäristöönsä, miten hän hankkii tietoa, millä perusteella hän tekee päätöksiä ja millainen elämäntyyli ja toimintatapa hänellä on reagoida erilaisiin tilanteisiin.

Esille nousevat persoonallisuuden piirteet näkyvät työntekemisessä, siihen suhtautumisessa ja erilaisissa ammatillisissa valinnoissa. Tämän palvelun yhteydessä toteutamme nämä kaksi testiä kaikille palveluun osallistuville henkilöille, sillä tutkimusten mukaan rekrytoinneissa eniten vaikuttavat henkilön motivaatio haettua työtä kohtaan. Toisena asiana työnantaja tarkastelee henkilön persoonan sopivuutta tiimiin.

Arviontia tukevat muut menetelmät (käytetään tilannekohtaisesti) WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule)

Kysely, joka on Maailman terveysjärjestön (WHO) geneerinen aikuisille soveltuva terveyden ja toimintarajoitteiden arviointimenetelmä. Tämän avulla voidaan selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia arjen osallistumisessa. Terveydentilalla tarkoitetaan sairauksia, tauteja ja muita lyhyt- tai pitkäaikaisia terveysongelmia, mielenterveyden ja tunne-elämän ongelmia, vammoja sekä alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön aiheuttamia ongelmia. WHODAS 2.0 arviointimenetelmällä voidaan mitata terveyttä ja toimintakykyä väestössä ja käytännön työssä. Mittarin osa-alueina ovat: Ymmärtäminen ja kommunikointi, liikkuminen, itsestä huolehtiminen, ihmissuhteet, arjen toiminnot ja yhteisöllinen osallistuminen.

Audit-kysely

Keskustelussa voi nousta esille päihteiden käytön lisääntyminen, jota voidaan tarkastella Audit -alkoholinkäytön mittarilla.

EURO-His-8, Työkykyindeksi, Työkykyviisari, FSQfin

Jos henkilö kokee elämänlaatunsa heikoksi, voidaan tätä tarkastella EURO-His-8-elämänlaatumittarilla. Mittaristot ovat mukavan lyhyitä toteuttaa, jolloin hieman heikompikin lukija jaksaa näihin keskittyä. Selkeästi terveydentilaltaan heikompien asiakkaiden tilannetta voidaan tarkastella Työkykyindeksin tai Työkykyviisarin avulla. Lisäksi käytössämme on mm. FSQfin on kysely itsestä huolehtimisesta, liikkumisesta ja kotielämästä.

Testien tekeminen palvelussa ei ole itseisarvo, vaan niiden avulla avataan keskusteluja sekä näkökulmia henkilön kanssa työskenneltäessä. Mittareiden avulla pystytään tarkastelemaan asioita, joita henkilö ei itse ole välttämättä tullut ajatelleeksikaan ja tällaiset keskustelut avaavat portteja toisinlaisiin näkökulmiin. Ne myös mahdollistavat asioihin tarttumisen ja avoimen pohdiskelun kentän.

Kirsi Laaksonen
Työelämän asiantuntija
kirsi.laaksonen@valmennuslehto.fi
p. 050 3838 804

Suvi Lehto
Koulutuksen asiantuntija
suvi.lehto@valmennuslehto.fi
p.050 3838 118